หน้าแรก ข้อมูลบริษัท สินค้า ช่องทางการขาย ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา

ข้อมูลทั่วไป

-          บริษัท ศรีพงษ์ไพศาล อินดัสเทรียล จำกัด

-         สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 8/3 หมู่ 6 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัด 

          สมุทรสาคร 74000

-         ลักษณะกิจการ : เป็นกิจการอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเพื่อค้าส่ง โดยเป็นสินค้าที่เป็นพลาสติกประเภท

          เครื่องใช้ภายในครัวเรือน ภายใต้แบรนด์ตรา S.P. ware, S.P.DOUBLE WARE, SRIPONG

วัตถุประสงค์

-          เพื่อผลิตสินค้าพลาสติกประเภทเครื่องใช้ภายในครัวเรือนที่มีคุณภาพดี และราคาเหมาะไปยังผู้บริโภค

-          เพื่อเพิ่มการจ้างงานและสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

-        เพื่อก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ

-         เพื่อสร้างรายได้(ผลกำไร)ให้แก่ผู้ประกอบการ


ประวัติ

                คุณนพกร จิตโตภาษเป็น ประธานกรรมการบริษัท ศรีพงษ์ไพศาล อินดัสเทรียล จำกัด เริ่มแรกได้เปิด

โรงงานรับจ้างทำแม่พิมพ์พลาสติกมาก่อน หลังจากนั้นจึงผันตัวมาเป็นผู้ผลิตแทน โดยก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรี

พงษ์ไพศาล ขึ้นในปี 2535 โดยรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกทั่วไป

                ต่อมาปี 2539 หจก.ศรีพงษ์ไพศาล ได้ขยายช่องทางการขายไปสู่ Discount Store คือ เทสโก้ โลตัส

ซึ่งเข้ามามีบทบาทอย่างในเวลานั้น โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มสินค้าพลาสติกประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน ภายใต้ตราสิน

ค้า S.P. ware

                  ปี 2552 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพงษ์ไพศาล ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศรีพงษ์ไพศาล อินดัสเทรียล จำกัด

                ปัจจุบัน บริษัท ศรีพงษ์ไพศาล อินดัสเทรียล จำกัด มีสินค้า…รายการ ภายใต้แบรนด์ตรา S.P.

ware,S.P. DOUBLE WARE,SRIPONG โดยมีช่องทางจำหน่ายคือ ห้างDiscount Store ต่าง เช่น Makro, Lotus
  Copyright 2005-2012 บ.ศรีพงษ์ไพศาล อินดัสเทรียล All rights reserved.
view